બધા એજન્ટ વિરોધાભાસી સલાહો આપે ત્યારે શું કરવું? | NRI Parents Association,Vadodara, Gujarat
content top

બધા એજન્ટ વિરોધાભાસી સલાહો આપે ત્યારે શું કરવું?

બધા એજન્ટ વિરોધાભાસી સલાહો આપે ત્યારે શું કરવું?

સવાલ:હું ત્રણ વર્ષનો અનુભવ ધરાવતો MCA, BCA સોફ્ટવેર ડેવલપર છું. કેનેડાના પી.આર.માટે હું ઘણા બધા એજન્ટને મળ્યો તે બધા મોટી મોટી ફી માગે છે અને તદ્દન જુદી જુદી વિરોધાસી ઓફર આપે છે. મારે શું કરવું?

ઇમિગ્રેશન, રમેશ રાવલ

Read More >>>

Comments are closed.