content top

વારંવાર એપ્લાય કરતા રહેવાથી વિઝા મળી જાય એ સાચું?

વારંવાર એપ્લાય કરતા રહેવાથી વિઝા મળી જાય એ સાચું?

Source: Immigration, Ramesh Rawal

સવાલ:મને એક એજન્ટે પાંચ વખત વિઝિટર વિઝા માટે એપ્લાય કરાવ્યું. તેણે એવું કહ્યું કે વારંવાર એપ્લાય કરતાં રહેવાથી કોઈક વાર નસીબજોગે વિઝા મળી જાય. હવે શું કરવું?-

Read More >>>

Comments are closed.