content top

Senior Citizen Cards from Police Dept. (Vadodara City)

Senior Citizens of Vadodara city who want to get Identity Cards provided by Police Department, Vadodara City may fill below form and submit it to their respective Police Stations.

_______________________________________________________________________________________________

સીનીયર સીટીઝન સર્વિસ યોજના

વડોદરા શહેર પોલીસ

અરજીપત્રક

(૧)     અરજદારનું પુરુ નામ                     :-   …………………………………………………………………………………………..

(૨)     સરનામું                                     :-   …………………………………………………………………………………………….

(૩)     ટેલીફોન નંબર                            :-   …………………………………………………………………………………………….

(૪)     જન્મ તારીખ/ઉવ.                      :-   ……………………………………………………………………………………………

(૫)    નજીક ના સગા સબંધીના                (અ) નામ   :- ………………………………………………………………………………..

……..નામ, સરનામાં તથા ફોન નં.                 સરનામું :- ………………………………………………………………………………

………(ભારત કે પરદેશના)                           ફોન નં.  ……………………………………………………………….

………………………………………………..(બ) નામ  :-  ………………………………………………………………………………..

…………………………………………………….સરનામું :- ………………………………………………………………………………..

…………………………………………………….ફોન નં.  ……………………………………………………………….

(૬)    પોતાના ઘરમાં ઘરકામ કરતાં              :- ……………………………………………………………………………………………

…….નોકર/બાઈનું નામ સરનામું                        :- …………………………………………………………………………………….

(૭)    પેપર આપવાનું નામ, સરનામું           :-   …………………………………………………………………………………………..

(૮)    દુધ આપનારનું નામ, સરનામું            :- …………………………………………………………………………………………..

(૯)    વિમા એજન્ટનું નામ, સરનામું             :- ……………………………………………………………………………………………

(૧૦)   પોતાના ફેમીલી ડોક્ટરનું                   :- ……………………………………………………………………………………………

……..નામ, સરનામું                                    ……………………………………………………………………………………………

(૧૧)   બ્લડ ગ્રુપ                                     :- ……………………………………………………

(૧૨)   પોતાના મોજશોખની વિગત            :- ……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………. …………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

તારીખ :-

સ્થળ :-                                                                                                   અરજદારની સહી

________________________________________________________________________________________________ ઓફિસ માટે)

નામ રજીસ્ટર્ડ થયા તા. ………………………………………………   રજી. નં.  ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………પોલીસ અધિકારીની સહી